همکاری در چاپ و انتشار کتاب مرتبط با موضوع همایش
1397/01/17

 

با توجه به تصمیم شورای سیاستگذاری همایش در خصوص چاپ و انتشار یک عنوان کتاب مرتبط با موضوع همایش با ارم مشترک همایش و نهاد یا سازمان یا شرکت متقاضی، از علاقه مندان به همکاری در این زمینه علمی و فرهنگی خواهشمند است پیشنهاد خود را به دبیرخانه همایش اعلام نمایند.