اعلام حمایت مرکز معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه قم از همایش
1396/11/03

مدیر مرکز مطالعات معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه قم جناب آقای دکتر محمد منان رئیسی حمایت علمی و معنوی آن مرکز را از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی اعلام نمودند.