اعلام حمایت علمی دانشگاه خوارزمی از همایش
1396/10/24

سرپرست دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی جناب آقای دکتر جعفر کیوانی حمایت علمی و معنوی آن دانشکده را از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی اعلام داشنتد و سرکارخانم دکتر زهراالسادات اردستانی و جناب آقای دکتر امیر بهرامی پناه از اعضای محترم هیأت علمی آن دانشگاه برای عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات معرفی شدند.